Quay lại
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An có chức năng: Tổ chức nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn ở Nghệ An nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc lập Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tổ chức tư vấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học xã hội và nhân văn; Tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của tỉnh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển (2007-2017), Trung tâm đã từng bước trưởng thành, đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học; triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa xứ Nghệ vào sự nghiệp phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.


Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Trung tâm nhân ngày thành lập

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, ngoài sự cấp thiết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nhiều vấn đề khoa học xã hội và nhân văn đặt ra cần phải nghiên cứu nhằm tạo nên nền tảng tư tưởng văn hóa vững chắc và môi trường văn hóa nhân văn lành mạnh cho sự phát triển nhanh và bền vững của Nghệ An. Để thực hiện được nhiệm vụ nặng nề đó, đồng thời, khơi dậy nguồn nhân lực to lớn đầy sáng tạo của người Nghệ An trong sự nghiệp phát triển, tỉnh Nghệ An đã triển khai hai chương trình nghiên cứu lớn về khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn kinh tế xã hội Nghệ An trong tiến trình đổi mới. Chương trình do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện năm 1993.

Tiếp đó năm 1996, triển khai chương trình khoa học (mã sốKX-1-NA): Con người Nghệ An trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình do cố Phó giáo sư Lê Bá Hán làm Chủ nhiệm: giai đoạn I triển khai trong 3 năm (1996-1998) với 6 đề tài: Bản sắc con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử và qua những năm của sự nghiệp đổi mới; Vai trò của gia đình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người ở Nghệ An; Một số vấn đề xã hội và nhân văn của đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo ở Nghệ An; Xây dựng môi trường xã hội và nhân văn ở Nghệ An; Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An. Chương trình khoa học KX-1-NA đã triển khai nghiên cứu khá toàn diện về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An và huy động nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia thực hiện. Ngoài hai chương trình lớn ở trên, trên địa bàn Nghệ An còn triển khai một số công trình thuộc các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, tôn giáo, văn nghệ dân gian do Hội Văn nghệ Dân gian Nghệ An và các nhà nghiên cứu độc lập triển khai.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của quá trình phát triển, khoa học xã hội và nhân văn tỉnh nhà cần có một tổ chức để từ đó, thu hút, tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cung cấp và xây dựng các luận cứ khoa học giúp lãnh đạo xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Đó là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh trăn trở qua 3 nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án: Xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2006-2010 và các năm tiếp theo. Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 (sau đây gọi tắt là Đề án 71). Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Đề án 71 khẳng định: “Xây dựng, thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An đủ năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Triển khai thực hiện Đề án 71 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đi học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành: thành phố Hải Phòng; thành phố Hồ Chí Minh... có mô hình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm KHXH&NV Nghệ An trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngày 11 tháng 4 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 31/QĐ-UBND phê duyệt Đề án; ngay sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 thành lập Trung tâm KHXH&NV Nghệ An. Sự ra đời của Trung tâm KHXH&NV đã đánh dấu Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực KHXH&NV. Trung tâm KHXH&NV Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng: Nghiên cứu những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn ở Nghệ An nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức tư vấn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về khoa học xã hội và nhân văn; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của tỉnh.

Chủ trương đúng đắn của lãnh đạo tỉnh trong việc thành lập cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, các chuyên gia công tác trên lĩnh vực KHXH&NV trong và ngoài tỉnh, tạo nên sự cộng hưởng giúp tỉnh nghiên cứu những vấn đề về lĩnh vực KHXH&NV trên địa bàn, góp phần giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.

Vừa mới ra đời, Trung tâm KHXH&NV đã tiếp nhận một sự kiện hết sức quan trọng của KHXH&NV nước nhà, đó là, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 24/7/2007 phê duyệt Đề án “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” (gọi tắt là Đề án 928). Đề án 928 của Chính phủ là định hướng chiến lược đối với hoạt động KHXH&NV trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển của đất nước.

Triển khai Đề án 928 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm KHXH&NV đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở KH&CN xây dựng Đề án “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nghệ An giai đoạn 2008 - 2015 và đến 2020”. Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ.UB ngày 26/3/2008 với các nội dung chủ yếu:

Thứ nhất: Đánh giá thực trạng KHXH&NV của tỉnh trong thời gian qua trên các lĩnh vực:
1. Những kết quả nghiên cứu và đóng góp của KHXH&NV cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Tổ chức và đội ngũ làm công tác KHXH&NV.
3. Cơ sở vật chất và đầu tư tài chính cho hoạt động KHXH&NV.
4. Đánh giá những ưu điểm và yếu kém tồn tại, rút ra những nguyên nhân cơ bản.

Thứ hai: Nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển KHXH&NV ở Nghệ An giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2020

1.Nhiệm vụ nghiên cứu và tổng kết thực tiễn
- Nhóm vấn đề Chính trị - Kinh tế - Xã hội
- Nhóm vấn đề Lịch sử - Văn hóa - Con người Nghệ An
- Nhóm vấn đề Dân tộc và Tôn giáo ở Nghệ An
- Những vấn đề về Quốc phòng - An ninh ở Nghệ An

2. Một số nhiệm vụ nghiên cứu và các công trình ưu tiên
- Các nhiệm vụ nghiên cứu ưu tiên
Tổng kết khoa học và thực tiễn về kinh tế - xã hội Nghệ An nhiệm kỳ 2005-2010; Nghiên cứu sâu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh, giải phóng lực cản về tư tưởng, kinh tế vùng và vùng kinh tế... - Các công trình ưu tiên
- Nghiên cứu, biên soạn xuất bản Lịch sử Nghệ An từ nguyên thủy đến năm 2005. Nghiên cứu biên soạn Nghệ An toàn chí.

3. Phát triển nguồn lực KHXH&NV
Ban hành cơ chế chính sách nhằm tổ chức, tập hợp, liên kết đội ngũ cán bộ KHXH&NV trong và ngoài tỉnh nghiên cứu sâu về các lĩnh vực thuộc KHXH&NV của tỉnh.
- Đào tạo đội ngũ KHXH&NV.
- Xuất bản tạp chí KHXH&NV Nghệ An.
- Tập trung xây dựng Trung tâm KHXH&NV về nhân lực và vật chất.
Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị cho hoạt động KHXH&NV
- Trụ sở làm việc.
- Thư viện KHXH&NV.

1. Xây dựng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sau khi thành lập, đội ngũ nghiên cứu của Trung tâm rất mỏng, “vừa thiếu, vừa yếu”, biên chế được 7 người, chỉ có 1 đồng chí Phó giám đốc, 5 tháng sau mới có Giám đốc. Tổng số 8 biên chế, có 4 thạc sỹ và 4 đại học, hầu hết mới tốt nghiệp ở các trường Đại học, công việc mới mẻ, chưa có chút kinh nghiệm nào trong công tác nghiên cứu khoa học. Cán bộ vừa học vừa làm, vừa làm vừa học.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Trung tâm đã tranh thủ các tổ chức khoa học xã hội và nhân văn trong tỉnh như: Hội Văn nghệ Dân gian Nghệ An, Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An, các nhà nghiên cứu độc lập trong tỉnh. Đồng thời, khâu nối, tập hợp các chuyên gia, nhà nghiên cứu các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn như: Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử trường Đại học Vinh; Viện nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa Đại học Vinh... Việc khai thác trí tuệ, thu hút các nhà nghiên cứu thông qua các nhiệm vụ khoa học: Đề tài khoa học cấp tỉnh, Hội thảo khoa học cấp tỉnh, Điều tra dư luận xã hội trên địa bàn...


Đội ngũ công, viên chức Trung tâm năm 2017

Sự khơi dậy, thu hút nguồn nhân lực “bên ngoài” để hỗ trợ cho nguồn nhân lực “bên trong”, bước đầu đã thu được những kết quả: Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã trực tiếp học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu của những người đã thành danh, từng bước làm chủ công việc.

Sau thời gian ổn định tổ chức và phát triển nguồn nhân lực trong và trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Trung tâm mở rộng mối quan hệ ra các tỉnh, thành và thu hút nguồn nhân lực ngoài tỉnh.

Ngày 21 tháng 4 năm 2012, Trung tâm KHXH&NV đã tham mưu lãnh đạo tỉnh ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu KHXH&NV giữa Viện KHXH Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) với Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020.


Ký kết hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội với UBND tỉnh Nghệ An

Trên cơ sở chương trình hợp tác của tỉnh, Trung tâm đã chủ động khâu nối với các Viện trực thuộc Viện Hàn lâm giúp đỡ, tham gia các đề tài nghiên cứu và tổ chức các cuộc hội thảo cấp tỉnh và cấp Quốc gia tại Nghệ An.

Cùng với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ “bên ngoài” về nghiên cứu cho tỉnh bằng các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, khơi dậy tình cảm và trách nhiệm của những nhà khoa học người Nghệ với quê hương; Lãnh đạo Trung tâm tập trung bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ tại chỗ. Từ 8 cán bộ khi mới thành lập, đến nay Trung tâm đã có 16 cán bộ nghiên cứu (trong đó có 2 hợp đồng), có 11 người có trình độ thạc sỹ chuyên ngành (3 cán bộ đang NCS), 5 Đại học (2 đang học cao học). Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã có bước trưởng thành, một số đã chủ động, độc lập trong công việc tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học, khâu nối xác lập các mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị làm công tác KHXH&NV trong và ngoài tỉnh.

2. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho lãnh đạo tỉnh hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã chủ trì triển khai nghiên cứu, công bố 17 đề tài khoa học cấp tỉnh, tổ chức 12 cuộc hội thảo khoa học, tổ chức 6 nhiệm vụ điều tra xã hội học và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 4 đề án, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư và xã hội hóa các hoạt động KH&CN.

Các công trình, nhiệm vụ khoa học do Trung tâm chủ trì, triển khai bước đầu bám sát những vấn đề thực tiễn đặt ra như: các lĩnh vực kinh tế, môi trường đầu tư, các ngành, vùng kinh tế, vấn đề dân tộc, xóa đói giảm nghèo... Đó là các đề tài Đánh giá tiềm năng lợi thế và xác định cơ cấu sản phẩm chiến lược của Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có tính đến năm 2020; Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo ở miền Tây Nghệ An... Là các cuộc hội thảo: Những giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An; Giải pháp phát triển kinh tế biển, đảo ở Nghệ An giai đoạn 2009-2020; Phát triển các khu, cụm công nghiệp Nghệ An.

Các lĩnh vực văn hóa, lịch sử được tiếp tục nghiên cứu đi vào chiều sâu và toàn diện hơn, tạo cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập. Đó là các đề tài: Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa làng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các giải pháp nâng cao chất lượng lễ hội; Nghiên cứu đặc trưng văn hóa xứ Nghệ và giải pháp phát huy tinh hoa văn hóa xứ Nghệ góp phần phát triển kinh tế, xã hội Nghệ An bền vững. Đặc biệt là 2 dự án Lịch sử Nghệ An từ nguyên thủy đến năm 2005 và Nghệ An toàn chí gồm 22 tập (đã xuất bản được 11 tập). Các hội thảo: Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An: thực trạng và giải pháp; Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An: nhận thức và đề xuất; Gia đình nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển đổi...

Sau khi ký kết chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với UBND tỉnh, Trung tâm KHXH&NV đã tham mưu đề xuất Sở KH&CN, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể về những vấn đề đang đặt ra đối với Nghệ An, đó là: Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc phát triển đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030. Đề tài do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Đề tài Huy động nguồn lực người Nghệ ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, đề tài do Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Di sản thiên nhiên và di sản văn hóa khu vực Bắc miền Trung: Bảo tồn và phát huy giá trị - Hội thảo do tỉnh Nghệ An và Viện Hàn lâm phối hợp tổ chức.

Năm 2012, Trung tâm tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, khánh thành trụ sở làm việc và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu KHXH&NV Nghệ An với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Cùng thời gian, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Trung tâm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo đó, các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Quyết định 32 ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định 47/2014/QĐ-UBND bổ sung thêm: Phối hợp, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; chú trọng một số ngành kinh tế, xã hội, dân tộc và tôn giáo; phối hợp, bồi dưỡng đào tạo chuyên sâu một số ngành, lĩnh vực theo yêu cầu thực tiễn; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của tỉnh; Bổ sung Phòng hợp tác nghiên cứu khoa học.

Thực hiện Quyết định 47, Trung tâm đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Bắt đầu từ năm 2014, Trung tâm đã liên kết với Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức (Bộ Nội vụ), Trường Đại học Mỏ Địa chất, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tuyển sinh đào tạo các lớp đào tạo Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, lớp cao học quản lý kinh tế, đào tạo doanh nhân. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 5 lớp các loại thu hút 563 họcviên tham gia. Những kết quả nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu của Trung tâm KHXH&NV trong thời gian qua đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hóa xứ Nghệ trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Kết quả của những hội thảo khoa học, điều tra xã hội học đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá khách quan những thành tựu, hạn chế của những vấn đề cuộc sống đang đặt ra, phân tích những nguyên nhân, đề xuất những bước đi thích hợp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những quan điểm mang tính khoa học, sâu sắc, các chuyên gia, các nhà khoa học đã gợi mở và góp phần thay đổi tư duy các nhà lãnh đạo của tỉnh, tìm kiếm được giải pháp khả thi cho sự phát triển.

3. Sưu tầm, biên soạn các công trình lịch sử, văn hóa địa phương, ngành

Ngoài việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Sở KH&CN giao, Trung tâm đã triển khai biên soạn - xuất bản 52 công trình dưới các thể loại khác nhau. Trong đó có hơn 30 công trình Lịch sử các xã, phường, thị trấn như: Lịch sử phường Lê Mao – Thành phố Vinh, Lịch sử xã Mỹ Sơn - huyện Đô Lương, Lịch sử xã Thanh Đồng - huyện Thanh Chương...; 8 công trình Lịch sử lực lượng vũ trang các huyện như Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Anh Sơn; Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Con Cuông; Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Kỳ...; 1 công trình Địa chí thành phố Vinh; 6 công trình Lịch sử các Sở, Ngành, huyện như: Anh Sơn trong dòng chảy lịch sử dân tộc; Giao thông vận tải Nghệ An: truyền thống và đổi mới; Lịch sử Hội Nông dân Nghệ An... Đặc biệt trong số đó là hai công trình lớn Nghệ An toàn chí và Lịch sử Nghệ An.

Năm 2012, Dự án Lịch sử Nghệ An từ nguyên thủy đến năm 2005, đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Đây là bộ thông sử của tỉnh nhà, phản ánh khá đầy đủ và trung thực, toàn diện các hoạt động của con người Nghệ An trên vùng đất từng là “viễn trấn” của Tổ quốc. Cuối năm 2012, bộ Lịch sử Nghệ An từ nguyên thủy đến năm 2005 phát hành, được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2012. Bộ Nghệ An toàn chí gồm 22 tập, công trình thu gom hầu hết gia tài văn hóa phi vật thể của Nghệ An từ xưa đến nay được triển khai từ năm 2010. Đến năm 2015, công trình hoàn thành nghiệm thu và xuất bản 11 tập: Địa lý Nghệ An; Những dấu vết lịch sử trên đất Nghệ An; Giáo dục Nghệ An; Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại; Phong tục tập quán xứ Nghệ; Làng xã Nghệ An; Vè xứ Nghệ; Truyện kể dân gian xứ Nghệ; Tổng tập thơ văn yêu nước và cách mạng Nghệ An; Các thức giả trong và ngoài nước viết về Nghệ An; Ca dao xứ Nghệ.

Việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, công bố các công trình lịch sử văn hóa và truyền thống của các địa phương, ngành trên địa bàn tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, lưu giữ gia tài văn hóa, lịch sử của nhiều thế hệ ông cha để lại, đồng thời, quảng bá và giới thiệu rộng rãi với bạn bè trong nước và quốc tế về những đặc trưng kho tàng văn hóa xứ Nghệ, các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của con người xứ Nghệ, góp phần giáo dục truyền thống quê hương, đất nước cho các thế hệ người Nghệ hôm nay và mai sau.

4. Xây dựng tiềm lực KHXH&NV

Chuyên san KHXH&NV: Sau 1 năm chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức, nhân sự, khâu nối đội ngũ cộng tác viên, đến tháng 6 năm 2008, Chuyên san KHXH&NV Nghệ An xuất bản số đầu tiên. Năm 2008 phát hành 2 số. Đến nay, mỗi năm phát hành 12 số.

Chuyên san là diễn đàn tập hợp, quy tụ các nhà khoa học, quản lý trong và ngoài tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác: phổ biến, tuyên truyền, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn về KHXH&NV vào đời sống và sản xuất. Bên cạnh đó, Chuyên san còn là một kênh, phương tiện để quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa, con người Nghệ An đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, cùng với sự chuyển mình của hệ thống báo chí cả nước trước đòi hỏi của công chúng, Chuyên san đã không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung cũng như chất lượng. Chuyên san luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích đã được xác định, công bố các kết quả nghiên cứu KHXH&NV trong và ngoài nước; cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách quản lý nhà nước về KHXH&NV và trong từng thời kỳ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KHXH&NV, phản hồi các chính sách kinh tế, văn hóa… Nét nổi bật của Chuyên san là dành một thời lượng nhất định cho việc tạo diễn đàn tranh luận, thảo luận để làm sáng tỏ hơn những vấn đề còn đang bàn cãi, chưa thống nhất. Trên diễn đàn, đăng tải nhiều bài bình luận, đánh giá tác động của chủ trương, chính sách về các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội quan trọng; bình luận, đánh giá của các chuyên gia về các chính sách, thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giới thiệu những kết quả nghiêncứu về KHXH&NV được ứng dụng vào đời sống. Đăng tải các bài viết về văn hóa, dân tộc, con người xứ Nghệ với những đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước. 10 năm nhìn lại, nhiều bài viết đăng trên Chuyên san hàm chứa nội dung mang tính chuyên môn, học thuật cao, có giá trị. Hàng năm, Chuyên san đều lên kế hoạch xây dựng chủ đề cho các số trong năm, xoay quanh các vấn đề mang tính cấp bách, thời sự trong tháng. Đồng thời, bám sát diễn biến về kinh tế, văn hóa, xã hội lớn trong và ngoài nước để tạo chủ đề “bàn tròn”, nhằm cập nhật thông tin và đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả. Những nỗ lực của Chuyên san đã được độc giả ghi nhận. Chủ đề bàn tròn “Tích hợp môn lịch sử nên hay không?” đăng tải trên Chuyên san đã đạt giải ba giải thưởng báo chí KH&CN Nghệ An năm 2016.

Năm 2015, Bộ phận tòa soạn đã tự chế bản và bổ sung, điều chỉnh một số chuyên mục Sự kiện và vấn đề, KHXH&NV với học đường, Thông tin - tư liệu, đánh dấu bước tiến mới trên con đường chuyên môn hóa.

Bên cạnh tờ báo, bắt đầu từ năm 2015, Trung tâm có thêm trang Website Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An, đăng ký tên miền khxhnvnghean.gov.vn.

Xây dựng trụ sở làm việc và thiết bị phục vụ nghiên cứu Đây là một trong những khâu đột phá của Trung tâm. Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN”, cuối năm 2010, dự án xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm đã triển khai xây dựng với diện tích 1.800m2 và các công trình phụ trợ.

Trụ sở làm việc của Trung tâm là một trong các công trình bề thế, khang trang, được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc, là nơi tổ chức các hoạt động KHXH&NV của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Trong điều kiện của một tỉnh còn nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc cho Trung tâm đã thể hiện sự quan tâm và niềm tin của cấp ủy chính quyền tỉnh đối với sự nghiệp KH&CN nói chung và KHXH&NV nói riêng. Sau 14 tháng xây dựng, đến ngày 15/4/2012, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Sự kiện khánh thành trụ sở làm việc Trung tâm KHXH&NV được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2012.


Cắt băng khánh thành Trụ sở làm việc của Trung tâm KHXH&NV Nghệ An

* Xây dựng thư viện truyền thống và điện tử

Sau khi thành lập Trung tâm KHXH&NV thì thư viện Trung tâm cũng dần được hình thành. Thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, phương thức hoạt động chủ yếu là theo mô hình thư viện truyền thống, với 642 đầu sách các loại và gần 100 tạp chí, báo khoa học. Năm 2014, triển khai thực hiện dự án “ Xây dựng thư viện điện tử Trung tâm KHXH&NV”. Từ đây, thư viện có một bước chuyển mạnh mẽ từ truyền thống đến hiện đại, từ thủ công đến tự động hóa. Dự án hoàn thành góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm và bạn đọc.

Trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, với những đóng góp to lớn đối với ngành khoa học và công nghệ, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà, Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích và nhận được những phần thưởng cao quý: Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 01 Cờ thi đua và 4 bằng khen, Đảng ủy Sở KH&CN tặng Giấy khen cho Chi bộ Trung tâm. Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, viên chức đang và sẽ làm việc tại Trung tâm, tiếp thêm nhiệt huyết cho đội ngũ cán bộ, viên chức tích cực chủ động, sáng tạo phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển của Trung tâm, ngành khoa học và công nghệ và của tỉnh nhà.


UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua cho Trung tâm nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Những thành tích và kết quả đạt được về mọi mặt trong 10 năm qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển vẫn còn nhiều hạn chế đó là: Các công trình, nhiệm vụ đã triển khai có những nội dung chưa bám sát thực tiễn, tính ứng dụng còn thấp. Vấn đề thực tiễn đặt ra và kỳ vọng lý giải một cách sáng tỏ nhưng chưa được nghiên cứu, lý giải thấu đáo như: Vì sao Nghệ An là một vùng “Địa linh nhân kiệt”, giàu tiềm năng nhưng đến nay vẫn là tỉnh nghèo ?; Chính sách thu hút nguồn lực người Nghệ xây dựng quê hương chưa được như mong muốn. Tại sao người Nghệ An khó phát triển, làm giàu trên chính quê hương mình; Thu hút đầu tư của tỉnh còn rất hạn chế so với tiềm năng ? Công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu KHXH&NV còn rất hạn chế. Đội ngũ cán bộ đông đảo nhưng chưa mạnh, còn phân tán, thiếu chuyên nghiệp. Sự hẫng hụt thế hệ cán bộ kế cận trong nghiên cứu KHXH&NV càng ngày càng rõ, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

Ban biên soạn